Skip to Content

Exchange Testimonials

Outgoing Exchange

CCCU & University of Graz - Allison Tinglov

UCM & UAI - Edna Galindo Brambila

Kansai Gaidai Uni - Savannah Sutton

University of Tartu- Ahmad Islam

University of Antwerpen- Kelly Newton

University of Graz- Morgan Stephan

University of Strasbourg- Michael Nieto

University of Leipzig- Ahmad Islam

University of Strasbourg- Morgan Stephan

Rikkyo University- Katherine Super

Universidad Adolfo Ibañez- Madalyn Williams